Komisje lekarskie orzekające o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 marca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 2023 r.
w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
skład, tryb powoływania i postępowania oraz terminy urzędowania powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich;
2)
sposób współdziałania komisji z wojewodami oraz wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) lub starostami i innymi organami samorządu terytorialnego.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
2)
komisjach lekarskich - należy przez to rozumieć powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy.

Skład komisji lekarskich

§  3. 
1. 
W skład powiatowej komisji lekarskiej wchodzi jeden lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadający co najmniej I stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, będący jednocześnie przewodniczącym tej komisji, psycholog oraz sekretarz powiatowej komisji lekarskiej. W pracach powiatowej komisji lekarskiej bierze udział również pracownik średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczony do tej komisji.
2. 
W przypadku braku możliwości wyznaczenia do składu powiatowej komisji lekarskiej lekarza posiadającego specjalizacje, o których mowa w ust. 1, wyznacza się do tego składu innego lekarza, uwzględniając w pierwszej kolejności lekarzy posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w pokrewnej dziedzinie medycyny.
§  4. 
W skład wojewódzkiej komisji lekarskiej wchodzi dwóch lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza i tytuł specjalisty w podstawowej dziedzinie medycyny, w tym chorób wewnętrznych lub chirurgii ogólnej, spośród których wojewoda wyznacza przewodniczącego tej komisji, a także psycholog oraz sekretarz.

Tryb powoływania i postępowania oraz terminy urzędowania komisji lekarskich

§  5. 
1. 
Na sekretarza wojewódzkiej komisji lekarskiej jest powoływany pracownik komórki organizacyjnej urzędu wojewódzkiego właściwej w sprawach kwalifikacji wojskowej, a na sekretarza powiatowej komisji lekarskiej - pracownik starostwa powiatowego (urzędu miasta na prawach powiatu) właściwego ze względu na siedzibę komisji.
2. 
W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 4, na sekretarza powiatowej komisji lekarskiej jest powoływany pracownik urzędu gminy właściwego ze względu na siedzibę komisji.
§  6. 
1. 
Powołując komisję lekarską, wojewoda wyznacza do składu tej komisji także osoby, które w razie niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego, członka komisji będącego lekarzem, psychologa lub sekretarza pełnią te funkcje zastępczo.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracownika średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczonego do powiatowej komisji lekarskiej.
§  7. 
1. 
Komisję lekarską powołuje się nie później niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach.
2. 
Szefowie ośrodków zamiejscowych Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji przekażą zgodnie ze swoją właściwością wojewodom, nie później niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej w danym roku kalendarzowym, wykaz psychologów z jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.
§  8. 
1. 
Powiatową komisję lekarską powołuje się na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu).
2. 
Wojewoda określa terytorialny zasięg działania powiatowych komisji lekarskich oraz ich siedziby.
3. 
Przy określaniu siedzib powiatowych komisji lekarskich, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się w szczególności:
1)
możliwość zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych;
2)
połączenia komunikacyjne z gminami i miastami umożliwiające terminowy dojazd do siedziby powiatowej komisji lekarskiej;
3)
liczbę osób przewidzianych do stawienia się przed powiatową komisją lekarską;
4)
możliwość przeprowadzenia badań specjalistycznych.
4. 
Wojewoda, uwzględniając okoliczności, o których mowa w ust. 3, może powołać na obszarze powiatu więcej niż jedną powiatową komisję lekarską.
5. 
W przypadkach uzasadnionych okolicznościami, o których mowa w ust. 3, oraz względami ekonomicznymi wojewoda może powołać powiatową komisję lekarską na obszarze obejmującym dwa powiaty lub więcej.
§  9. 
Powiatowa komisja lekarska urzęduje w czasie trwania kwalifikacji wojskowej.
§  10. 
1. 
Przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej po zakończeniu pracy tej komisji:
1)
zarządza posiedzenie tej komisji lekarskiej w celu zakończenia postępowania wszczętego w czasie kwalifikacji wojskowej;
2)
może zarządzić posiedzenie tej komisji lekarskiej w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu zmiany ostatecznego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej w przypadku, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy.
2. 
Posiedzenia, o których mowa w ust. 1, mogą odbyć się z udziałem osoby zobowiązanej do stawienia się przed powiatową komisją lekarską, w terminie określonym przez przewodniczącego tej komisji.
§  11. 
Przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej zarządza posiedzenie tej komisji w terminach właściwych dla realizacji jej zadań. Przepis § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  12. 
Komisja lekarska dokumentuje badanie stanu zdrowia osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w księdze orzeczeń lekarskich, w której odnotowuje się wyniki badania lekarskiego i psychologicznego, wyniki badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, lub obserwacji szpitalnej, a także informacje medyczne, które wynikają z dokumentacji medycznej przedstawionej komisji lekarskiej przez te osoby.
§  13. 
1. 
Pracą komisji lekarskiej kieruje jej przewodniczący.
2. 
Przewodniczący komisji lekarskiej:
1)
przewodniczy posiedzeniom komisji lekarskiej;
2)
organizuje i nadzoruje pracę członków komisji lekarskiej;
3)
reprezentuje komisję lekarską na zewnątrz;
4)
podejmuje decyzję o wyłączeniu lekarza - członka komisji lekarskiej;
5)
kieruje do wojewody wnioski o odwołanie członka komisji lekarskiej;
6)
przeprowadza badanie stanu zdrowia osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej;
7)
kieruje osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej na badania specjalistyczne, w tym psychologiczne, lub na obserwację szpitalną;
8)
wydaje orzeczenia komisji lekarskiej z uwzględnieniem opinii otrzymanej od psychologa o stwierdzeniu braku lub istnienia przeciwwskazań psychologicznych do służby wojskowej;
9)
sporządza i składa sprawozdania z działalności komisji lekarskiej;
10)
promuje wśród osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej zdrowie i honorowe krwiodawstwo.
3. 
Lekarz - członek komisji lekarskiej:
1)
przeprowadza badanie stanu zdrowia osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej;
2)
występuje, w uzasadnionych przypadkach, z wnioskami o skierowanie osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na badania specjalistyczne, w tym psychologiczne, lub na obserwację szpitalną;
3)
prowadzi księgę orzeczeń lekarskich, o której mowa w § 12;
4)
promuje wśród osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej zdrowie i honorowe krwiodawstwo.
4. 
Psycholog - członek komisji lekarskiej:
1)
przeprowadza badanie psychologiczne, o którym mowa w art. 62 ust. 2 ustawy, polegające na przeprowadzeniu wywiadu psychologicznego z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej, obserwacji tych osób i weryfikacji dokumentacji psychologicznej;
2)
wydaje pisemną opinię psychologiczną o stwierdzeniu braku lub istnienia przeciwwskazań do służby wojskowej i przekazuje ją przewodniczącemu komisji lekarskiej na potrzeby wydania orzeczenia komisji lekarskiej, o którym mowa w ust. 2 pkt 8;
3)
występuje, w uzasadnionych przypadkach, do przewodniczącego komisji lekarskiej z wnioskiem o skierowanie osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na badania specjalistyczne, w tym psychologiczne.
5. 
Sekretarz komisji lekarskiej:
1)
prowadzi dokumentację związaną z orzecznictwem komisji lekarskiej;
2)
prowadzi listy obecności osób biorących udział w pracach komisji lekarskiej;
3)
nadaje do doręczenia orzeczenia komisji lekarskiej osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej oraz właściwemu szefowi wojskowego centrum rekrutacji.
6. 
Sekretarz powiatowej komisji lekarskiej także aktualizuje listę stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ustawy, w tym dokonuje wpisów na tej liście.
7. 
Pracownik średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczony do powiatowej komisji lekarskiej:
1)
udziela pomocy medycznej, zgodnie z zadaniami określonymi przez przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej;
2)
prowadzi księgę orzeczeń lekarskich, o której mowa w § 12.
§  14. 
1. 
Powiatowa komisja lekarska orzeka w składzie jednoosobowym.
2. 
Wojewódzka komisja lekarska orzeka głosami obydwu lekarzy. W razie przeciwstawnych zdań decyduje głos przewodniczącego komisji lekarskiej.
3. 
Psycholog, sekretarz komisji lekarskiej oraz pracownik średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczony do powiatowej komisji lekarskiej nie biorą udziału w głosowaniu przy orzekaniu o zdolności do służby wojskowej.
4. 
Orzeczenia komisji lekarskiej podpisuje jej przewodniczący.
§  15. 
1. 
Przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej sporządza sprawozdanie z pracy komisji lekarskiej i przekazuje je przewodniczącemu wojewódzkiej komisji lekarskiej w terminie 21 dni od dnia zakończenia kwalifikacji wojskowej przez tę komisję.
2. 
Przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej sporządza zbiorcze sprawozdanie z kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej na terenie województwa i przesyła je Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w terminie do 30 dni od dnia zakończenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa.
3. 
Wzór sprawozdania z pracy komisji lekarskiej, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

Sposoby współdziałania komisji lekarskich z wojewodami oraz wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) lub starostami i innymi organami samorządu terytorialnego

§  16. 
1. 
Przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej przekazuje wojewodzie w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa opinię wojewódzkiej komisji lekarskiej zawierającą ocenę:
1)
pracy powiatowych komisji lekarskich;
2)
warunków pracy powiatowych komisji lekarskich dotyczącą:
a)
dostosowania lokali do wymogów i potrzeb badań lekarskich,
b)
wyposażenia lokali w przedmioty niezbędne do pracy komisji lekarskich;
3)
współdziałania powiatowych komisji lekarskich z wójtami lub burmistrzami (prezydentami miast) w przypadku niestawienia się osoby wezwanej do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny;
4)
jakości i terminowości badań specjalistycznych lub psychologicznych wykonywanych przez podmioty, o których mowa w art. 63 ust. 5 i 6 ustawy, na potrzeby komisji lekarskich.
2. 
Wojewoda, kierując się opinią przewodniczącego wojewódzkiej komisji lekarskiej, uwzględnia sugestie dotyczące podmiotów, o których mowa w art. 63 ust. 5 i 6 ustawy, którym można zlecić przeprowadzenie w danym roku badań specjalistycznych lub psychologicznych na potrzeby komisji lekarskich.
§  17. 
1. 
Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu):
1)
może uwzględnić sugestie osoby typowanej na przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej dotyczące kandydatów do powołania do składu tej komisji lekarskiej oraz do zastępczego pełnienia w niej funkcji;
2)
uwzględnia, w miarę możliwości, w czasie trwania kwalifikacji wojskowej wnioski przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej dotyczące spraw, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy.
2. 
Przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej po zakończeniu kwalifikacji wojskowej przez tę komisję przekazuje staroście (prezydentowi miasta na prawach powiatu) opinię tej komisji lekarskiej zawierającą ocenę warunków pracy w lokalu oraz wnioski i sugestie dotyczące organizacji i prowadzenia badań lekarskich w roku następnym.
§  18. 
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej o przyczynach niestawienia się osób do kwalifikacji wojskowej oraz o zastosowaniu wobec tych osób z urzędu środków przymusu przewidzianych w ustawie.

Przepis końcowy

§  19. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

SPRAWOZDANIE Z PRACY POWIATOWEJ/WOJEWÓDZKIEJ*) KOMISJI LEKARSKIEJ NA TERENIE .................................

(powiat/województwo)

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 822), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347).