Komisje działające przy Prezesie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.159.953

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie Komisji działających przy Prezesie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Na podstawie art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82, poz. 451) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy sposób wyłaniania kandydatów na członków Komisji, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanej dalej "ustawą";
2)
sposób działania Komisji, o których mowa w pkt 1, zwanych dalej "Komisjami".
W celu wyłonienia kandydatów na członków Komisji Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwany dalej "Prezesem Urzędu", występuje do podmiotów działających w dziedzinach nauki, o których mowa w art. 7 ust. 9 ustawy, w zakresie odpowiednim do zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2-7 ustawy, o zgłoszenie kandydatów na członków Komisji.
1.
Podmioty, o których mowa w § 2, zgłaszają nie więcej niż dwóch kandydatów na członków Komisji.
2.
Zgłoszenie kandydatów wraz z uzasadnieniem następuje w formie pisemnej, w terminie wyznaczonym przez Prezesa Urzędu, nie krótszym jednak niż 2 tygodnie od dnia otrzymania wystąpienia Prezesa Urzędu, o którym mowa w § 2.
3.
Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się opis przebiegu pracy naukowej i zawodowej kandydata na członka Komisji.
1.
Na podstawie zgłoszeń, o których mowa w § 3 ust. 2, Prezes Urzędu ustala listę kandydatów na członków Komisji i przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wraz z wnioskiem o powołanie określonych kandydatów na członków poszczególnych Komisji.
2.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, zawierają następujące dane kandydata na członka Komisji:
1)
imię i nazwisko;
2)
posiadany tytuł lub stopień naukowy, jeżeli dotyczy;
3)
miejsce zatrudnienia.
W razie konieczności uzupełnienia składu Komisji albo zmiany członka Komisji przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
1.
Komisje pracują w następującym składzie:
1)
przewodniczący Komisji;
2)
zastępca przewodniczącego Komisji;
3)
sekretarz Komisji;
4)
pozostali członkowie Komisji.
2.
Spośród członków danej Komisji Prezes Urzędu powołuje przewodniczącego Komisji, zastępcę przewodniczącego Komisji oraz sekretarza Komisji. Przewodniczącego Komisji, jego zastępcę oraz sekretarza Komisji odwołuje Prezes Urzędu.
1.
Komisje obradują na posiedzeniach.
2.
Posiedzenie Komisji jest zwoływane wyłącznie na wniosek Prezesa Urzędu, w terminie przez niego wyznaczonym. Posiedzenie zwołuje przewodniczący Komisji lub zastępca przewodniczącego Komisji, który przewodniczy obradom i kieruje pracami Komisji.
3.
Organizacyjno-techniczną obsługę prac Komisji zapewnia sekretarz Komisji.
Komisja zajmuje stanowisko w formie uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W razie równego rozłożenia głosów decyduje głos oddany przez przewodniczącego Komisji, a w razie nieobecności przewodniczącego Komisji - zastępcy przewodniczącego Komisji.
1.
Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który zawiera:
1)
porządek obrad posiedzenia;
2)
listę członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu;
3)
omówienie przebiegu posiedzenia, uwzględniające wyniki głosowań, w tym złożone w trakcie głosowania wyjaśnienia i opinie mniejszości;
4)
treść podjętych uchwał wraz z uzasadnieniem.
2.
Lista, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje:
1)
imiona i nazwiska członków Komisji;
2)
posiadany przez nich tytuł lub stopień naukowy, jeżeli dotyczy.
3.
Protokół podpisuje przewodniczący Komisji albo zastępca przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Komisji przedstawia Prezesowi Urzędu coroczne sprawozdanie z działalności Komisji w terminie do dnia 31 marca następnego roku.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).