Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1477

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych

Na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb wyłaniania składu oraz tryb działania komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych między przewoźnikami drogowymi, zwanej dalej "Komisją".
§  2. 
1.  Komisję powołuje minister właściwy do spraw transportu, zwany dalej "ministrem", spośród kandydatów zgłoszonych przez polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych, zwane dalej "organizacjami".
2.  Organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata.
3.  Minister zamieszcza, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, ogłoszenie zawierające w szczególności:
1) termin, w którym organizacje zgłaszają kandydatów na członków Komisji;
2) adres, na który organizacje przesyłają zgłoszenia kandydatów na członków Komisji;
3) wykaz dokumentów, które powinny zostać załączone do tych zgłoszeń.
4.  Kandydaci na członków Komisji powinni posiadać co najmniej 5-letnią, udokumentowaną praktykę zawodową w zakresie transportu drogowego.
5.  Kadencja członka Komisji trwa 3 lata od dnia jego powołania.
6.  Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Komisji nie dłużej niż przez dwie kadencje.
§  3. 
1.  W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący Komisji;
2) członkowie Komisji.
2.  Przewodniczący Komisji jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Komisji, zwołanym przez ministra właściwego do spraw transportu, spośród jej członków zwykłą większością głosów.
§  4. 
1.  Członek Komisji może zostać odwołany przez ministra przed upływem kadencji w przypadku:
1) nieuczestniczenia, bez usprawiedliwienia, w co najmniej 2 posiedzeniach Komisji;
2) nieprzestrzegania przepisów regulujących działalność Komisji.
2.  Minister odwołuje członka Komisji w przypadku złożenia przez niego rezygnacji z funkcji członka Komisji.
3.  Kadencja członka Komisji wygasa w przypadku jego śmierci.
4.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, minister dokonuje wyboru nowego członka Komisji, zgodnie z § 2.
§  5.  Skargi i wnioski związane z powołaniem członka Komisji rozpatruje minister.
§  6. 
1.  Komisja działa na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Komisji z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 2 członków Komisji lub na wniosek ministra.
2.  O terminie posiedzenia Komisji przewodniczący Komisji zawiadamia członków Komisji, ministra oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego pisemnie lub drogą elektroniczną. Zawiadomienia dokonuje się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
3.  W sprawach wymagających pilnego rozstrzygnięcia przez Komisję przewodniczący Komisji zwołuje jej posiedzenie w trybie nadzwyczajnym. Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się.
4.  Jeżeli posiedzenia Komisji nie można zwołać w trybie, o którym mowa w ust. 3, dopuszcza się rozpatrzenie spraw wymagających pilnego rozstrzygnięcia przez Komisję za pomocą teleinformatycznych środków łączności. W takim przypadku przewodniczący Komisji sporządza notatkę, która na najbliższym posiedzeniu Komisji podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez członków Komisji obecnych na tym posiedzeniu. Zatwierdzona notatka stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji.
5.  Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności jest wymagany udział w głosowaniu co najmniej 4 osób wchodzących w skład Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
6.  Przewodniczący Komisji może zapraszać do udziału w posiedzeniach Komisji osoby niebędące członkami Komisji, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań Komisji. Osoby te nie biorą udziału w głosowaniu.
§  7.  Komisja uchwala regulamin działania Komisji i przekazuje go ministrowi do zatwierdzenia.
§  8. 
1.  Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący Komisji oraz członkowie Komisji obecni na tym posiedzeniu.
2.  Kopię protokołu, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący Komisji przekazuje ministrowi w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Komisji.
§  9. 
1.  Komisja przedstawia na wniosek ministra pisemne rekomendacje w zakresie wysokości ustalanych przez ministra kontyngentów zezwoleń zagranicznych.
2.  Członkowie Komisji na wniosek ministra biorą udział w spotkaniach poprzedzających posiedzenia komisji mieszanych do spraw międzynarodowych przewozów drogowych.
3.  Na wniosek ministra Komisja przedstawia pisemne raporty w zakresie określonym wnioskiem.
§  10. 
1.  Komisja przedstawia ministrowi, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, podpisaną przez przewodniczącego Komisji informację o sposobie realizacji zadań Komisji za poprzedni rok kalendarzowy.
2.  Informacja zawiera również rekomendacje członków Komisji w zakresie wysokości ustalanych kontyngentów zezwoleń zagranicznych na bieżący rok.
§  11. 
1.  W przypadku gdy przewodniczący Komisji nie przekaże ministrowi kopii protokołu z posiedzenia Komisji w terminie określonym w § 8 ust. 2, minister wzywa przewodniczącego Komisji do przekazania kopii protokołu w dodatkowym terminie 14 dni.
2.  W przypadku gdy Komisja nie przedstawi ministrowi informacji o sposobie realizacji zadań Komisji za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie określonym w § 10 ust. 1, minister wzywa Komisję do przedstawienia informacji w dodatkowym terminie 30 dni.
§  12.  Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji zapewnia Główny Inspektorat Transportu Drogowego.
§  13. 
1.  Komisja powołana i działająca w trybie przewidzianym dotychczasowymi przepisami działa do czasu powołania Komisji, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
2.  Osobom, które były członkami Komisji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie wlicza się do okresu, o którym mowa w § 2 ust. 5, dotychczasowego okresu pełnienia przez nich funkcji członka Komisji.
§  14.  Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych (Dz. U. poz. 751).
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).