§ 3. - Komisja psychiatryczna do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1780 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2020 r.
§  3. 
1. 
Komisja pracuje na posiedzeniach, które zwołuje przewodniczący lub w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego.
2. 
Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. 
Decyzje co do wydania opinii, o której mowa w art. 201 § 1a pkt 1 ustawy, zwanej dalej "opinią", zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
4. 
Opinię sporządza się w formie pisemnej.
5. 
Z posiedzenia Komisji sekretarz sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący lub w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego.
6. 
Przewodniczący, w celu wykonania zadań, o których mowa w art. 201 § 1a pkt 3 i 4 ustawy, może spośród członków Komisji wyznaczać zespoły robocze.
7. 
Obsługę organizacyjną i biurową Komisji zapewnia jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i przez niego wskazana.