Komisja osadnictwa rolnego na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.10.45

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: ZIEM ODZYSKANYCH, ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 9 stycznia 1947 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego w sprawie komisji osadnictwa rolnego na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Na podstawie art. 28 ust. 3, 37 i 46 dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 279) zarządza się, co następuje:
Powołane w rozporządzeniu niniejszym artykuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 279).
1.
Powiatowa komisja osadnictwa rolnego składa się z przewodniczącego i 4 członków oraz zastępcy przewodniczącego i 4 zastępców członków.
2.
Zastępcy biorą udział w obradach komisji z głosem doradczym, a w razie nieobecności osoby, którą zastępują - z głosem stanowczym.
3.
Przewodniczącym komisji jest starosta, a zastępcą przewodniczącego urzędnik działu osiedleńczego starostwa wyznaczony przez starostę.
4.
Członkami komisji są:
1)
przedstawiciel powiatowej rady narodowej, wyznaczony przez tę radę na okres jednego roku kalendarzowego;
2)
przedstawiciel zarządu powiatowego Związku Samopomocy Chłopskiej, powołany przez starostę na okres jednego roku kalendarzowego spośród kandydatów przedstawionych przez zarząd Związku;
3)
urzędnik działu rolnictwa i reform rolnych starostwa, wyznaczony przez starostę;
4)
urzędnik powiatowego oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, powołany przez starostę na wniosek kierownika tego oddziału.
5.
Członkowie komisji, wymienieni w ust. 4 pkt 1) i 2), mogą być odwołani przed upływem terminu rocznego z ważnych przyczyn z tym, że przedstawiciela rady narodowej odwołuje rada narodowa, a przedstawiciela Związku Samopomocy Chłopskiej - starosta po wysłuchaniu opinii zarządu Związku. Pozostałych członków komisji odwołuje starosta.
6.
Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się przy powoływaniu i odwoływaniu zastępców członków komisji z tym, że zastępcę przewodniczącego komisji odwołuje starosta.
1.
Wojewódzka komisja osadnictwa rolnego składa się z przewodniczącego i 4 członków oraz zastępcy przewodniczącego i 4 zastępców członków.
2.
Przewodniczącym komisji jest wojewoda, a zastępcą przewodniczącego urzędnik działu osiedleńczego urzędu wojewódzkiego, wyznaczony przez wojewodę.
3.
Członkami komisji są:
1)
przedstawiciel wojewódzkiej rady narodowej, wyznaczony przez tę radę na okres jednego roku kalendarzowego;
2)
przedstawiciel wojewódzkiego zarządu Związku Samopomocy Chłopskiej, powołany przez wojewodę na okres jednego roku kalendarzowego spośród kandydatów przedstawionych przez zarząd Związku;
3)
urzędnik działu administracji rolnictwa i reform rolnych urzędu wojewódzkiego, wyznaczony przez wojewodę;
4)
urzędnik wojewódzkiego oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, wyznaczony przez wojewodę na wniosek dyrektora tego oddziału.
4.
Przepisy § 2 ust. 2, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich komisji osadnictwa rolnego.
W sprawach, dotyczących osad rybaków morskich, bierze ponadto udział w obradach wojewódzkiej i powiatowej komisji osadnictwa rolnego z głosem stanowczym przedstawiciel właściwego terytorialnie morskiego urzędu rybackiego, wyznaczony przez kierownika tego urzędu, a w sprawach wskazanych w § 6 ust. 2 pkt 1) nadto przedstawiciel władzy skarbowej, wyznaczony przez dyrektora właściwej terytorialnie izby skarbowej.
1.
Komisja orzeka w składzie nie mniejszym niż 3-osobowy, przy czym do prawomocności orzeczeń niezbędna jest obecność przewodniczącego oraz urzędnika działu administracji rolnictwa i reform rolnych, a w sprawach dotyczących osadnictwa rybaków morskich - ponadto przedstawiciela morskiego urzędu rybackiego.
2.
Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
1.
Powiatowe komisje osadnictwa rolnego orzekają w I instancji w sprawach:
1)
nadania gospodarstwa (działki), nie wyłączając budynków i inwentarza (art. 36 ust. 1 pkt 1);
2)
cofnięcia aktu nadania (art. 36 ust. 1 pkt 2).
2.
Nadto do właściwości powiatowych komisji osadnictwa rolnego należy:
1)
orzekanie w I instancji w sprawach zwrotu wartości nakładów koniecznych i użytecznych, które posiadacz dokonał w czasie korzystania z gospodarstwa (działki) (art. 28 ust. 2);
2)
zgłaszanie wniosków, o których mowa w art. 40 ust. 1.
Do właściwości wojewódzkiej komisji osadnictwa rolnego należy orzekanie w sprawach odwołań od decyzji, wydanych przez powiatowe komisje osadnictwa rolnego.
Powiatowa komisja osadnictwa rolnego nadaje łącznie z gospodarstwem inwentarz żywy i martwy, stanowiący własność Skarbu Państwa, a przeznaczony przez władze administracji ogólnej na cele osadnictwa.
1.
Przydziału inwentarza żywego, wymienionego w § 8, komisja dokonuje w ten sposób, aby na jedno gospodarstwo przypadało nie więcej niż 2 krowy i nie więcej niż jedna siła pociągowa (jeden koń lub jeden wół).
2.
Dotychczasowy posiadacz ma prawo do uzyskania w drodze nadania znajdującego się w jego władaniu inwentarza żywego w granicach, określonych w ustępie poprzedzającym.
1.
Jeżeli w niektórych miejscowościach na obszarze powiatu ilość inwentarza martwego jest niedostateczna, a w innych nadmierna, komisja może przydzielić osadnikowi tylko część inwentarza martwego znajdującego się w gospodarstwie, przekazując resztę innym osadnikom. Motory i inne urządzenia, zainstalowane na stałe, pozostają w gospodarstwie.
2.
Osadnikom, otrzymującym gospodarstwa tworzone w drodze parcelacji nieruchomości ziemskich, można nadać inwentarz martwy tylko w ilości niezbędnej do prowadzenia gospodarstwa.
3.
W przypadku, gdy na obszarze powiatu brak jest dostatecznej ilości maszyn rolniczych, komisja może przydzielać maszyny na zasadach współwłasności kilku osadnikom za ich zgodą.
1.
Przydziałowi nie podlegają maszyny rolnicze, które nie mogą być racjonalnie wykorzystane w jednym gospodarstwie, jak: traktory, lokomobile oraz pługi i młockarnie parowe.
2.
Maszyny rolnicze, wymienione w ust. 1, przekazuje się instytucjom wskazanym w zarządzeniu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych na warunkach ustalonych w tym zarządzeniu.
1.
W przypadkach, wskazanych w §§ 19 i 10 ust. 1, osadnik ma prawo wyboru inwentarza żywego i martwego, który pragnie zatrzymać.
2.
Prawo wyboru nie dotyczy krów uznanych za zarodowe przez instruktora hodowlanego, a w braku tegoż przez agronoma powiatowego lub gminnego.
Do trybu postępowania przed powiatowymi i wojewódzkimi komisjami osadnictwa rolnego stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 341) z późniejszymi zmianami (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 100, poz. 976 i z 1938 r. Nr 3, poz. 16), o ile dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska lub rozporządzenie niniejsze nie stanowią inaczej.
Powiatowa władza administracji ogólnej podaje do wiadomości publicznej w drodze obwieszczenia termin i miejsce rozpoczęcia działalności powiatowej komisji osadnictwa rolnego.
1.
Wszczęcie postępowania o nadanie gospodarstwa (działki) w myśl art. 36 ust. 1 pkt 1 i o zwrot wartości nakładów (art. 28 ust. 2) następuje na wniosek strony, postępowanie zaś o cofnięcie aktu nadania - z urzędu.
2.
Wniosek, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, strona powinna złożyć na piśmie.
3.
Osoby ubiegające się o nabycie gospodarstw rolnych (działek) powinny załączyć do wniosku dokumenty, przewidziane w zarządzeniu wydanym przez Ministra Ziem Odzyskanych i Ministra Administracji Publicznej.
Jeżeli postępowanie o nadanie gospodarstwa (działki) zostało wszczęte na wniosek strony, nie będącej posiadaczem tego gospodarstwa (działki), o wszczęciu postępowania zawiadomić należy dotychczasowego posiadacza gruntu.
Orzeczenie powiatowej komisji osadnictwa rolnego wywiesza się na przeciąg dni 14 w urzędzie gminnym, po upływie zaś tego czasokresu orzeczenie uważa się za doręczone stronom i osobom zainteresowanym. Czasokresem biegnie od daty wywieszenia.
1.
Akt nadania gospodarstwa (działki) (art. 25 ust. 1) powinien zawierać:
1)
powołanie się na podstawę prawną;
2)
mię i nazwisko nabywcy;
3)
obszar ziemi w ha, a jeżeli gospodarstwo (działka) nie zostało fizycznie wydzielone, rozmiar gospodarstwa w gruntach przeciętnej jakości danej nieruchomości;
4)
nazwę nieruchomości oraz jej położenie (gmina, powiat);
5)
wyliczenie przydzielonych nabywcy budynków i inwentarza;
6)
rygory, przewidziane w art. 28, 38 i 39;
7)
numer, datę, miejsce wystawienia i pieczęć urzędową;
8)
pouczenie o środkach odwoławczych.
2.
Akt nadania powinien być podpisany przez przewodniczącego i co najmniej przez jednego z członków komisji.
W sprawach o nadanie gospodarstwa (działki) w myśl art. 36 pkt 1 strona jest zwolniona od kosztów postępowania administracyjnego.
Wniosek o zwrot nakładów (art. 28 ust. 2) powinien być wniesiony w terminie 3-miesięcznym od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o cofnięciu aktu nadania.
Powiatowe władze administracji ogólnej jako władze ziemskie orzekają w I instancji w sprawach:
1)
ustalania ceny nabycia i określenia granic nadanego gospodarstwa (działki) w myśl art. 30 ust. 2;
2)
przenoszenia prawa własności nadanego gospodarstwa (działki) na nabywcę (art. 31 ust. 1).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.