Dz.U.2018.2513

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego, zwanej dalej "komisją odwoławczą";
2) termin powołania komisji odwoławczej;
3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członków komisji odwoławczej oraz tryb jego wypłacania;
4) tryb i sposób działania komisji odwoławczej;
5) sposób zorganizowania obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej.
§  2. 
1.  Krajowa Rada Komornicza zgłasza kandydatów na członków komisji odwoławczej w terminie 45 dni przed upływem kadencji dotychczasowej komisji odwoławczej. W przypadku, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, zwanej dalej "ustawą", termin ten wynosi 14 dni od dnia wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości do Krajowej Rady Komorniczej o wskazanie kandydatów.
2.  Kandydatów na członków komisji odwoławczej Krajowa Rada Komornicza zgłasza na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  3.  Minister Sprawiedliwości powołuje komisję odwoławczą niezwłocznie po upływie kadencji dotychczasowej komisji odwoławczej, a w przypadku, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy, niezwłocznie po wskazaniu kandydatów na członków komisji odwoławczej przez Krajową Radę Komorniczą.
§  4. 
1.  Przewodniczący komisji odwoławczej, za udział w pracach komisji odwoławczej związanych z rozpatrywaniem odwołań od wyników danego egzaminu komorniczego, otrzymuje wynagrodzenie:
1) za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 960 zł,
2) za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł,
3) za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł

- jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 12 800 zł.

2.  Zastępca przewodniczącego komisji odwoławczej za kierowanie pracami komisji na posiedzeniach pod nieobecność przewodniczącego komisji otrzymuje wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 1 i 2, natomiast w pozostałych przypadkach - wynagrodzenie określone w ust. 3, jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 11 200 zł.
3.  Członek komisji odwoławczej, za udział w pracach komisji odwoławczej związanych z rozpatrywaniem odwołań od wyników danego egzaminu komorniczego, otrzymuje wynagrodzenie:
1) za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł,
2) za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 160 zł,
3) za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł

- jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 9600 zł.

4.  Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1-3, są wypłacane na pisemny wniosek przewodniczącego komisji odwoławczej po zakończeniu prac komisji odwoławczej i przekazaniu Ministrowi Sprawiedliwości protokołu zbiorczego z jej prac.
§  5. 
1.  Prace komisji odwoławczej odbywają się na posiedzeniach.
2.  Przewodniczący komisji odwoławczej wyznacza miejsce i terminy posiedzeń komisji oraz kieruje jej pracami, w tym w szczególności:
1) rozdziela pracę pomiędzy siebie i członków komisji odwoławczej, wskazując osobę odpowiedzialną za sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu, mając na uwadze zakres odwołania, doświadczenie i wiedzę członków komisji odwoławczej, a także zapewnienie możliwie równego rozdziału prac;
2) wskazuje członka komisji odwoławczej lub członków komisji odwoławczej, którzy referują daną sprawę komisji odwoławczej.
3.  Przewodniczący lub członek komisji odwoławczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, sporządza pisemną opinię dotyczącą zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu wraz ze stanowiskiem.
4.  Głosowanie jest jawne. Komisja odwoławcza w pierwszej kolejności głosuje nad ostateczną oceną pracy pisemnej zawierającej rozwiązanie zadania z tej części egzaminu komorniczego, której dotyczy odwołanie, a następnie głosuje w sprawie zaskarżonej uchwały.
5.  Z posiedzeń komisji odwoławczej sporządza się protokół, uwzględniający podział pracy pomiędzy członków komisji odwoławczej, a także uwagi zgłaszane przez członków komisji odwoławczej przed podjęciem uchwały, który podpisują przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie komisji odwoławczej, którzy brali udział w posiedzeniu komisji.
6.  Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji odwoławczej sporządza się protokół zbiorczy z jej prac, który zawiera w szczególności określenie liczby rozpatrzonych odwołań ze wskazaniem przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego lub członków komisji odwoławczej, którzy sporządzali w sprawach tych odwołań pisemną opinię wraz ze stanowiskiem.
§  6. 
1.  W ramach obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej Minister Sprawiedliwości:
1) zapewnia miejsce i odpowiednie warunki pracy komisji odwoławczej;
2) wyznacza pracowników do obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej;
3) zapewnia przechowanie odwołań i dokumentacji związanej z ich rozpatrywaniem.
2.  Pracownicy wyznaczeni do obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej biorą udział w posiedzeniach komisji odwoławczej.
§  7.  W 2019 r. Krajowa Rada Komornicza zgłosi kandydatów na członków komisji odwoławczej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości o ich wskazanie.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 1

ZAŁĄCZNIK

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości

do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego

Nazwisko ............................................................. Imiona ........................................................................................................

Data urodzenia ..........................................................................................................................................................................

Stanowisko służbowe ................................................................................................................................................................

Pełniona funkcja ........................................................................................................................................................................

Stopień lub tytuł naukowy ........................................................................................................................................................

Miejsce zatrudnienia .................................................................................................................................................................

Doświadczenie zawodowe (wskazanie co najmniej pięcioletniego stażu na stanowisku komornika sądowego):

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Doświadczenie w pracy dydaktycznej:

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Dorobek naukowy:

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Oświadczenie o niekaralności dyscyplinarnej w ciągu ostatnich pięciu lat oraz o nietoczeniu się postępowania dyscyplinar-

nego:

....................................................................................................................................................................................................

Adres do korespondencji ...........................................................................................................................................................

Numer telefonu .........................................................................................................................................................................

E-mail ........................................................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na powołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego

............................................................................................................

(data i podpis kandydata na członka komisji odwoławczej)

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 46), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 300 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244).