Komisja do stwierdzenia źródła dochodu wierzycieli prowadzących mało- i średniorolne gospodarstwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.7.76

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1950 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
z dnia 10 lutego 1950 r.
w sprawie komisji do stwierdzenia źródła dochodu wierzycieli prowadzących mało- i średniorolne gospodarstwa.

Na podstawie art. 12 ust. 5 dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych (Dz. U. R. P. Nr 45, poz. 332) zarządza się w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych, co następuje:
Komisja uprawniona do stwierdzenia źródeł dochodu ubiegających się o dopłatę wierzycieli nie umorzonych zobowiązań pieniężnych prowadzących mało- i średniorolne gospodarstwa, zwana w dalszym ciągu niniejszego rozporządzenia "komisją", działa przy zarządzie gminy.
1.
Komisja składa się z przewodniczącego i 2 członków oraz zastępcy przewodniczącego i 2 zastępców członków.
2.
Przewodniczącym komisji jest przełożony gminy, zastępcą przewodniczącego - zastępca przełożonego gminy.
3.
W m. st. Warszawie i m. Łodzi oraz w miastach stanowiących odrębne powiaty miejskie przewodniczącego komisji i jego zastępcę wyznacza Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.
4.
Członków komisji oraz ich zastępców wyznaczają po jednym:
a)
prezydia gminnych (miejskich) rad narodowych,
b)
zarządy kół Związku Samopomocy Chłopskiej.
5.
Ponadto starostowie, a na obszarze m. st. Warszawy i m. Łodzi prezydenci tych miast - mają prawo delegować na posiedzenia komisji podległych sobie urzędników, którzy biorą udział w posiedzeniu komisji z głosem doradczym.
1.
Komisja orzeka w składzie przewodniczącego oraz 2 członków lub ich zastępców.
2.
Orzeczenia komisji zapadają większością głosów.
Komisja działa na wniosek wierzyciela ubiegającego się o dopłatę.
Do postępowania przed komisją mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.
Przewodniczący komisji wyznacza termin i miejsce posiedzenia komisji i zarządza doręczenie wezwań i orzeczeń.
Orzeczenie komisji wraz z uzasadnieniem należy doręczyć wnioskodawcy na piśmie.
Orzeczenie komisji jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.
Nadzór nad działalnością komisji wykonywa powiatowa władza administracji ogólnej, a na obszarze m. st. Warszawy i m. Łodzi - prezydenci tych miast.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.