Komisja do spraw szkód górniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.47.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 października 1954 r.
w sprawie komisji do spraw szkód górniczych.

Na podstawie art. 66 ust. 2 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1953 r. Nr 29, poz. 113 i z 1954 r. Nr 47, poz. 224) zarządza się, co następuje:
1.
Komisja do spraw szkód górniczych przy prezydium wojewódzkiej rady narodowej, zwana dalej "okręgową komisją", oraz odwoławcza komisja do spraw szkód górniczych przy Urzędzie Rady Ministrów, zwana dalej "odwoławczą komisją", składają się z przewodniczącego komisji, jego zastępców i członków komisji.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu mowa jest o "komisji", rozumie się przez to zarówno okręgową komisję, jak i odwoławczą komisję.
1.
Przewodniczącego odwoławczej komisji i jego zastępców powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
2.
Przewodniczących okręgowych komisji i ich zastępców powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego odwoławczej komisji.
3.
Przewodniczący komisji kieruje działalnością komisji.
Członków okręgowych komisji powołują:
1)
prezydia powiatowych (miejskich) rad narodowych oraz Rad Narodowych w m.st. Warszawie i m. Łodzi, stosownie do właściwości miejscowej komisji, na okres jednego roku;
2)
wykonawcy narodowych planów gospodarczych, gdy są stroną w sprawie o szkodę górniczą.
Członków odwoławczej komisji powołują:
1)
prezydia wojewódzkich rad narodowych i Rad Narodowych w m.st. Warszawie i m. Łodzi, na okres jednego roku;
2)
centralne zarządy, zjednoczenia, zarządy i inne jednostki organizacyjne, nadzorujące bezpośrednio działalność wykonawców narodowych planów gospodarczych, gdy wykonawcy ci są stroną w sprawie o szkodę górniczą.
Członkowie komisji powinni posiadać dostateczną znajomość zagadnień technicznych i gospodarczych oraz zasad gospodarki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień szkód górniczych, tudzież dawać rękojmię rzetelnego i bezstronnego wypełniania obowiązków członka komisji.
Członkiem komisji nie może być: pracownik urzędu górniczego, sędzia, prokurator i adwokat.
1.
Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia:
1)
ustali siedzibę odwoławczej komisji;
2)
określi prezydia wojewódzkich rad narodowych, przy których utworzone zostaną komisje do spraw szkód górniczych, oraz zakres właściwości miejscowej tych komisji.
2.
Prezes Rady Ministrów może utworzyć kilka okręgowych komisji do spraw szkód górniczych przy jednym prezydium wojewódzkiej rady narodowej, określając zakres ich właściwości miejscowej.
1.
Komisje orzekają w zespołach złożonych z przewodniczącego komisji lub jego zastępcy i dwóch członków.
2.
Przewodniczącym zespołu orzekającego jest przewodniczący komisji lub jego zastępca.
W sprawach o szkodę górniczą pomiędzy wykonawcami narodowych planów gospodarczych uczestniczą w zespole orzekającym okręgowej komisji członkowie powołani przez strony stosownie do przepisów § 3 pkt 2, a w zespole orzekającym odwoławczej komisji - członkowie powołani stosownie do przepisów § 4 pkt 2.
1.
W sprawach o szkodę górniczą pomiędzy osobą, która nie jest wykonawcą narodowych planów gospodarczych, a przedsiębiorstwem górniczym uczestniczy w zespole orzekającym okręgowej komisji członek spośród powołanych przez prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej (§ 3 pkt 1) oraz członek powołany przez przedsiębiorstwo górnicze, a w zespole orzekającym odwoławczej komisji członek spośród powołanych przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej oraz członek powołany przez jednostkę organizacyjną, nadzorującą bezpośrednio działalność przedsiębiorstwa górniczego (§ 4).
2.
Członków zespołów orzekających spośród powołanych przez prezydia rad narodowych wyznacza przewodniczący komisji stosownie do właściwości tych rad narodowych ze względu na miejsce powstania szkody.
1.
W przypadku gdy w sprawie o szkodę górniczą występuje po jednej stronie kilku poszkodowanych lub kilka przedsiębiorstw górniczych, a zainteresowani nie wyznaczą jednego przedstawiciela jako członka zespołu orzekającego, przewodniczący okręgowej komisji wyznacza do zespołu orzekającego jednego członka spośród powołanych przez poszkodowanych, będących wykonawcami narodowych planów gospodarczych, lub przez prezydia rad narodowych bądź jednego członka spośród członków powołanych przez przedsiębiorstwa górnicze, które spowodowały szkodę.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do spraw rozpatrywanych przez odwoławczą komisję.
Przewodniczący odwoławczej komisji może zarządzić rozpoznanie sprawy szczególnie zawiłej przez zespół zwiększony o dwóch członków wyznaczonych dodatkowo z zachowaniem przepisów §§ 10 i 11.
1.
Członkowie zespołu orzekającego komisji powinni obowiązki swoje wypełniać sumiennie i gorliwie.
2.
Członkowie zespołu orzekającego kierują się przy orzekaniu zasadami praworządności Polski Ludowej oraz potrzebami gospodarki planowej.
3.
Członek zespołu orzekającego obowiązany jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których dowiedział się w związku z pełnieniem swoich obowiązków.
1.
Członek zespołu orzekającego komisji powinien wyłączyć się w sprawie, w której pozostaje z jedną ze stron w tego rodzaju stosunkach osobistych, że mogłaby powstać uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności. Wyłączenie członka zespołu orzekającego może nastąpić również na wniosek stron.
2.
O wyłączeniu przewodniczących okręgowych komisji i ich zastępców decyduje przewodniczący odwoławczej komisji. O wyłączeniu przewodniczącego odwoławczej komisji i jego zastępców decyduje Urząd Rady Ministrów. O wyłączeniu członków komisji decyduje przewodniczący komisji.
Członek komisji wyznaczony do zespołu orzekającego, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu zespołu, powinien o tym niezwłocznie zawiadomić przewodniczącego komisji i uzasadnić niemożność przybycia. W tym przypadku, gdy zwłoka w rozpoznaniu sprawy może zagrażać interesowi społecznemu, przewodniczący komisji powołuje do zespołu orzekającego w miejsce nieobecnego członka komisji swojego zastępcę.
1.
Komisja wydaje zarządzenia tymczasowe w każdym stanie sprawy.
2.
Przewodniczący komisji wydaje jednoosobowe zarządzenia tymczasowe, jeżeli zwłoka w wydaniu zarządzenia mogłaby narazić interes społeczny na szkodę.
Prezes Rady Ministrów ustali szczegółową organizację komisji, zasady i tryb powoływania członków komisji i ich kwalifikacje oraz tryb urzędowania komisji.
1.
Nadzór nad działalnością komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów, który może w przypadkach prawem przewidzianych uchylać ostateczne orzeczenia komisji z jednoczesnym przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia.
2.
Przewodniczący odwoławczej komisji nadzoruje działalność okręgowych komisji.
Członkowie zespołów orzekających komisji otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniu zespołu orzekającego na zasadach i w wysokości, którą określi Prezes Rady Ministrów w porozumieniu z Ministrem Finansów. Ponadto zamiejscowi członkowie zespołu orzekającego otrzymują należności przypadające za podróże służbowe według przepisów obowiązujących dla pracowników państwowych.
Prezydia rad narodowych przekażą okręgowym komisjom w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia akta dotyczące roszczeń z tytułu szkód górniczych w sprawach nie zakończonych prawomocnym orzeczeniem przed wejściem w życie prawa górniczego.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz właściwym ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1954 r.