Art. 9. - [Niewliczanie dodatkowego świadczenia do dochodu członka rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych] - Kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1358

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2022 r.
Art.  9.  [Niewliczanie dodatkowego świadczenia do dochodu członka rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych]

Do dochodu, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 i 1265), nie wlicza się wypłaconej kwoty dodatkowego świadczenia.