Art. 7. - [Organ właściwy w zakresie wydawania decyzji w sprawie dodatkowego świadczenia oraz jego wypłaty; zbieg praw do świadczeń; środki odwoławcze] - Kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1358

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2022 r.
Art.  7.  [Organ właściwy w zakresie wydawania decyzji w sprawie dodatkowego świadczenia oraz jego wypłaty; zbieg praw do świadczeń; środki odwoławcze]
1. 
Decyzje w sprawie dodatkowego świadczenia wydaje i świadczenie to wypłaca organ wypłacający świadczenie, o którym mowa w art. 2.
2. 
W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy emerytalno-rentowe, decyzje w sprawie dodatkowego świadczenia wydaje i świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
3. 
Decyzje w sprawie dodatkowego świadczenia sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego mogą zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.
4. 
Od decyzji organu wypłacającego przysługują środki odwoławcze przewidziane w przepisach, o których mowa w art. 2.