Art. 6. - [Sposób i termin wypłaty dodatkowego świadczenia] - Kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1358

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2022 r.
Art.  6.  [Sposób i termin wypłaty dodatkowego świadczenia]
1. 
Dodatkowe świadczenie wypłaca się osobie uprawnionej z urzędu, wraz ze świadczeniem, o którym mowa w art. 2.
2. 
Dodatkowe świadczenie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się w terminie wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 2, rozpoczynając od ostatniego terminu wypłaty w sierpniu 2022 r., z wyjątkiem dodatkowego świadczenia przyznanego osobie uprawnionej do świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 4, 5 i 10, które wypłaca się w terminie wypłaty świadczeń przypadającym we wrześniu 2022 r., i art. 49 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 2 pkt 2, które wypłaca się w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w październiku 2022 r.