Art. 4. - [Zbieg prawa do więcej niż jednego dodatkowego świadczenia] - Kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1358

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2022 r.
Art.  4.  [Zbieg prawa do więcej niż jednego dodatkowego świadczenia]
1. 
W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, o którym mowa w art. 2, przy ustalaniu prawa i wysokości dodatkowego świadczenia przyjmuje się sumę wypłacanych świadczeń.
2. 
Osobie uprawnionej przysługuje jedno dodatkowe świadczenie.