Art. 20. - Kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1358

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2022 r.
Art.  20. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.