Art. 14. - [Przetwarzanie danych osobowych w związku z przyznaniem lub ustaniem prawa do dodatkowego świadczenia oraz wypłatą tego świadczenia] - Kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1358

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2022 r.
Art.  14.  [Przetwarzanie danych osobowych w związku z przyznaniem lub ustaniem prawa do dodatkowego świadczenia oraz wypłatą tego świadczenia]
1. 
Organy wypłacające świadczenia, o których mowa w art. 2, są uprawnione do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyznawania, ustania prawa do dodatkowego świadczenia i wypłacania tego świadczenia.
2. 
Zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych przez organy wypłacające świadczenia, o których mowa w art. 2, polegają co najmniej na:
1)
dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2)
pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich poufności.