Art. 6. - [Sposób i termin wypłaty dodatkowego świadczenia] - Kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.432

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 marca 2021 r.
Art.  6.  [Sposób i termin wypłaty dodatkowego świadczenia]
1. 
Dodatkowe świadczenie wypłaca się osobie uprawnionej z urzędu, wraz ze świadczeniem, o którym mowa w art. 2.
2. 
Dodatkowe świadczenie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się w terminie wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 2, przypadającym w listopadzie 2021 r., z wyjątkiem dodatkowego świadczenia przyznanego osobie uprawnionej do świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 10, które wypłaca się w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w grudniu 2021 r., i art. 49 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 2 pkt 2, które wypłaca się w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w styczniu 2022 r.