Art. 3. - [Wysokość dodatkowego świadczenia; ponowne ustalenie prawa do dodatkowego świadczenia] - Kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.432

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 marca 2021 r.
Art.  3.  [Wysokość dodatkowego świadczenia; ponowne ustalenie prawa do dodatkowego świadczenia]
1. 
W 2021 r. osobom uprawnionym przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości:
1)
kwoty najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 2 pkt 6, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r. - dla osób, których wysokość świadczenia, o którym mowa w art. 2, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2900 zł;
2)
kwoty najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 2 pkt 6, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r., pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia, o którym mowa w art. 2, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2900 zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury - dla osób, których wysokość świadczenia, o którym mowa w art. 2, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.
2. 
Dodatkowe świadczenie nie przysługuje osobom, którym prawo do świadczeń określonych w art. 2 zostało zawieszone na dzień 31 października 2021 r.
3. 
Prawo do dodatkowego świadczenia podlega ponownemu ustaleniu, jeżeli okaże się, że na dzień 31 października 2021 r. prawo do świadczenia, o którym mowa w art. 2, nie istniało, podlegało zawieszeniu lub przysługiwała wypłata tego świadczenia.