Art. 18. - Kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.432

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 marca 2021 r.
Art.  18. 

W ustawie z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 321) w art. 2 w ust. 1 w pkt 5 i w art. 13 w pkt 3 po wyrazach "Straży Granicznej," dodaje się wyrazy "Straży Marszałkowskiej,".