Kolegja współdziałających w wykonywaniu zadań administracji ogólnej w zakresie administracji pracy i opieki społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.81.711

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 września 1928 r.
w sprawie kolegjów współdziałających w wykonywaniu zadań administracji ogólnej w zakresie administracji pracy i opieki społecznej.

Na podstawie art. 121 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co następuje:
Utrzymuje się nadal następujące kolegia współdziałające w wykonywaniu zadań administracji ogólnej w zakresie administracji pracy i opieki społecznej:
1)
komisje porady zawodowej i szkolnej dla inwalidów wojennych, powołane zarządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 grudnia 1924 r. na podstawie art. 44 - 47 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć względnie zaginięcie pozostaje w związku ze służbą wojskową (Dz. U. R. P. z r. 1921 Nr. 32, poz. 195, z r. 1922 Nr. 67, poz. 608 i z r. 1924 Nr. 21, poz. 223),
2)
parytetowe komisje doradcze przy Państwowych Urzędach Pośrednictwa Pracy i Opieki nad Wychodźcami, przewidziane w § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 136, poz. 1132) oraz w § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 września 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 842).
Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 7 września 1928 r.