[Kompetencje komitetu założycielskiego koła gospodyń wiejskich; odpowiedzialność członków komitetu założycielskiego koła... - Dz.U.2021.2256 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Kompetencje komitetu założycielskiego koła gospodyń wiejskich; odpowiedzialność członków komitetu założycielskiego koła gospodyń wiejskich; obowiązek wyboru zarządu koła gospodyń wiejskich] - Koła gospodyń wiejskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2256 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  7.  [Kompetencje komitetu założycielskiego koła gospodyń wiejskich; odpowiedzialność członków komitetu założycielskiego koła gospodyń wiejskich; obowiązek wyboru zarządu koła gospodyń wiejskich]
1. 
Do czasu rejestracji koła gospodyń wiejskich, a następnie do czasu wyboru zgodnie ze statutem jego organów, w imieniu koła działa komitet założycielski.
2. 
Za czynności dokonane w imieniu koła gospodyń wiejskich przed jego rejestracją członkowie komitetu założycielskiego odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie, zaś za zobowiązania wynikające z tych czynności po rejestracji koła - odpowiada koło tak, jak za zobowiązania zaciągnięte przez siebie, z tym że członkowie komitetu założycielskiego odpowiadają za nie wobec koła według przepisów prawa cywilnego.
3. 
Koło gospodyń wiejskich jest obowiązane do wyboru zarządu koła gospodyń wiejskich, zwanego dalej "zarządem koła", w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania wpisu do rejestru.
4. 
W przypadku niewywiązania się koła gospodyń wiejskich z obowiązku, o którym mowa w ust. 3, koło gospodyń wiejskich przechodzi w stan likwidacji.
5. 
Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do koła gospodyń wiejskich, które już posiada osobowość prawną.