Art. 31. - Koła gospodyń wiejskich. - Dz.U.2021.2256 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - Koła gospodyń wiejskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2256 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  31. 

W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137 oraz z 2018 r. poz. 1669 i 2073) w art. 6 w ust. 1 w pkt 9 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: (zmiany pominięte).