[Likwidacja koła gospodyń wiejskich] - Art. 27. - Koła gospodyń wiejskich. - Dz.U.2021.2256 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Likwidacja koła gospodyń wiejskich] - Koła gospodyń wiejskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2256 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  27.  [Likwidacja koła gospodyń wiejskich]
1. 
Koło gospodyń wiejskich przechodzi w stan likwidacji:
1)
jeżeli podjęta zostanie uchwała o rozwiązaniu koła;
2)
jeżeli uchwalona zmiana statutu koła nie odpowiada wymaganiom określonym w ustawie, a koło gospodyń wiejskich, mimo wskazania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zaistniałe uchybienia, nie podejmie uchwały usuwającej te uchybienia bądź nie odstąpi od zmiany statutu koła;
3)
jeżeli liczba członków koła osiągnie stan poniżej liczby określonej w art. 5 ust. 1 i liczba ta nie zostanie uzupełniona do wymaganej ustawą liczby członków koła w terminie 90 dni;
4)
w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.
2. 
Likwidację przeprowadza się w sposób określony w statucie.
3. 
W przypadkach określonych w ust. 1, jeżeli statut nie przewiduje likwidacji koła gospodyń wiejskich lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane, dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwy ze względu na siedzibę koła może zwrócić się do sądu właściwego ze względu na siedzibę tego koła o likwidację tego koła.
4. 
W przypadkach innych niż określone w ust. 1 likwidacja koła gospodyń wiejskich może nastąpić tylko na mocy przepisu ustawy.
5. 
Jeżeli statut koła gospodyń wiejskich nie określa przeznaczenia środków majątkowych pozostających po jego likwidacji, sąd orzeka o przeznaczeniu tych środków z uwzględnieniem statutowych celów koła gospodyń wiejskich.
6. 
Po zakończeniu likwidacji koła gospodyń wiejskich kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwy ze względu na siedzibę koła wykreśla, w drodze decyzji, koło gospodyń wiejskich z rejestru.