[Informacje gromadzone w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich] - Art. 13. - Koła gospodyń wiejskich. - Dz.U.2021.2256 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Informacje gromadzone w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich] - Koła gospodyń wiejskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2256 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  13.  [Informacje gromadzone w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich]

Rejestr zawiera dane i informacje zawarte we wniosku o wpis koła do rejestru oraz inne dane dotyczące koła zamieszczone według następującego porządku:

1)
data wpisu do rejestru i daty wpisów późniejszych zmian danych zawartych we wniosku o wpis koła do rejestru, w tym zmian statutu koła;
2)
nazwa koła, adres siedziby koła, numer identyfikacyjny koła w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) koła;
3)
lista założycieli koła;
4)
informacja o osobie lub osobach umocowanych do reprezentacji koła oraz o sposobie tej reprezentacji;
5)
informacja o oświadczeniach założycieli koła zawartych we wniosku o wpis koła do rejestru;
6)
lista członków koła zawierająca miejsce stałego zamieszkania oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) członka, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego - z kodem kraju tej osoby oraz numerem jej paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość.