[Zwolnienie z opłat; jawność Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich] - Art. 12. - Koła gospodyń wiejskich. - Dz.U.2021.2256 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Zwolnienie z opłat; jawność Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich] - Koła gospodyń wiejskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2256 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  12.  [Zwolnienie z opłat; jawność Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich]
1. 
Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru jest wolne od opłat.
2. 
Rejestr jest jawny, z wyłączeniem danych członków koła gospodyń wiejskich wymienionych w art. 13 pkt 6.
3. 
Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze.
4. 
Każdy ma prawo otrzymać nieodpłatnie, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru.