[Wykonywanie czynności przez osobę do tego niezdolną] - Art. 70. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 70. - [Wykonywanie czynności przez osobę do tego niezdolną] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2022 r. do: 28 listopada 2022 r.
Art.  70.  [Wykonywanie czynności przez osobę do tego niezdolną]
§  1. 
Kto, będąc niezdolny do czynności, której nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew obowiązkowi nadzoru dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę niezdolną,

podlega karze aresztu albo grzywny.

§  2. 
Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe lub służbowe.
§  3. 
W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2, można orzec podanie orzeczenia do publicznej wiadomości w szczególny sposób.