Art. 42. - [Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2008 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2021 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  42.  [Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu]
§  1. 
Wykonanie kary aresztu można warunkowo zawiesić, jeżeli ze względu na okoliczności popełnienia wykroczenia, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu wykroczenia należy przypuszczać, że pomimo niewykonania kary nie popełni on nowego podobnego przestępstwa lub wykroczenia.
§  2. 
Warunkowe zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który nie może być krótszy niż 6 miesięcy i nie może przekroczyć roku. Okres próby biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.
§  3. 
Jeżeli wykroczeniem została wyrządzona szkoda w mieniu, warunkowe zawieszenie wykonania kary może być orzeczone tylko wtedy, gdy szkoda została w całości naprawiona.