[Praca społecznie użyteczna za grzywnę. Zastępcza kara aresztu] - Art. 25. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2021.2008 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Praca społecznie użyteczna za grzywnę. Zastępcza kara aresztu] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r. do: 16 września 2022 r.
Art.  25.  [Praca społecznie użyteczna za grzywnę. Zastępcza kara aresztu]
§  1. 
Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, określając czas jej trwania. Praca społecznie użyteczna trwa najkrócej tydzień, najdłużej 2 miesiące. Przepisy art. 20 § 2 i art. 21 § 1 stosuje się odpowiednio.
§  2. 
Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary aresztu, gdy:
1)
ukarany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie § 1 albo uchyla się od jej wykonania, lub
2)
zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.
§  3. 
Zarządzając wykonanie zastępczej kary aresztu sąd przyjmuje, że jeden dzień zastępczej kary aresztu jest równoważny grzywnie od 20 do 150 złotych; kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu.
§  4. 
Na postanowienie w przedmiocie kar zastępczych, o których mowa w § 1 i 2, przysługuje zażalenie.