[Naruszenie warunków kredytu konsumenckiego; naruszenie zakazu przenoszenia przez indos weksla wystawionego przez konsumenta] -... - Dz.U.2021.2008 t.j. - OpenLEX

Art. 138c. - [Naruszenie warunków kredytu konsumenckiego; naruszenie zakazu przenoszenia przez indos weksla wystawionego przez konsumenta] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  138c.  [Naruszenie warunków kredytu konsumenckiego; naruszenie zakazu przenoszenia przez indos weksla wystawionego przez konsumenta]
§  1. 
Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawiera z konsumentem umowę o kredyt konsumencki z rażącym naruszeniem wymagań dotyczących informacji przekazywanych konsumentowi przed zawarciem umowy lub treści umowy albo z pominięciem obowiązku doręczenia jej dokumentu,

podlega karze grzywny.

§  1a. 
Tej samej karze podlega, kto zawierając z konsumentem umowę o kredyt konsumencki nie dopełnia obowiązku oceny zdolności kredytowej.
§  2. 
Kto w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego, nie podaje:
1)
stopy oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu,
2)
całkowitej kwoty kredytu,
3)
rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania,

podlega karze grzywny.

§  3. 
Kto przyjmuje od konsumenta czek niezawierający zastrzeżenia "nie na zlecenie" lub innego równoznacznego w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki, podlega karze grzywny.
§  3a. 
Kto przyjmuje od konsumenta weksel niezawierający zastrzeżenia "nie na zlecenie" lub innego równoznacznego w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy zawartej z konsumentem, podlega karze grzywny.
§  4. 
Jeżeli przedsiębiorcą jest podmiot niebędący osobą fizyczną, odpowiedzialność przewidzianą w przepisach § 1-3a ponosi osoba kierująca przedsiębiorstwem lub osoba upoważniona do zawierania umów z konsumentami.