[Nieprzestrzeganie zasad wynagrodzeń za usługę. Odmowa świadczenia usługi]   - Art. 138. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2021.2008 t.j. - OpenLEX

Art. 138. - [Nieprzestrzeganie zasad wynagrodzeń za usługę. Odmowa świadczenia usługi]   - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r. do: 16 września 2022 r.
Art.  138.  16 [Nieprzestrzeganie zasad wynagrodzeń za usługę. Odmowa świadczenia usługi]

 Kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany,

podlega karze grzywny.

16 Art. 138 częściowo został uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r., sygn. akt K 16/17 (Dz.U.2019.1238) z dniem 4 lipca 2019 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc we fragmencie "albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany".