Art. 124. - [Niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  124.  [Niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy]
§  1. 
Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 800 złotych,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§  2. 
Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§  3. 
Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§  4. 
W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.