Art. 1. - [Wykroczenie] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r. do: 21 czerwca 2023 r.
Art.  1.  [Wykroczenie]
§  1. 
Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany.
§  2. 
Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.