Art. 53g. - [Skład pakietu wyborczego i jego oznaczenie] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2408 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2024 r.
Art.  53g.  [Skład pakietu wyborczego i jego oznaczenie]
§  1. 
W skład pakietu wyborczego wchodzi:
1)
koperta zwrotna;
2)
karta lub karty do głosowania;
3)
koperta na kartę do głosowania;
4)
instrukcja głosowania korespondencyjnego;
5)
nakładka lub nakładki na kartę lub karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a - jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał ich przesłania;
6)
oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.
§  1a. 
Obwodowa komisja wyborcza opieczętowuje karty do głosowania swoją pieczęcią.
§  2. 
Na formularzu oświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 6, umieszcza się imię (imiona), nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy.
§  3. 
Na kopercie na pakiet wyborczy oraz na kopercie zwrotnej umieszcza się oznaczenie "przesyłka wyborcza.
§  4. 
Na kopercie zwrotnej umieszcza się adres właściwej obwodowej komisji wyborczej.
§  5. 
Na kopercie na kartę do głosowania umieszcza się oznaczenie "koperta na kartę do głosowania".
§  6. 
Na kopercie zwrotnej i kopercie na kartę do głosowania nie można umieszczać żadnych innych oznaczeń poza wymienionymi w § 3-5 oraz art. 53k § 3.
§  6a. 
Czynności, o których mowa w § 1a-6, wykonuje obwodowa komisja wyborcza w obecności urzędnika wyborczego.
§  7. 
Państwowa Komisja Wyborcza określi, w drodze uchwały, wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 6 oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego, uwzględniając konieczność zapewnienia tajności głosowania oraz zwięzłości i komunikatywności instrukcji.