Art. 509. - [Sporządzenie i przedłożenie komisarzowi wyborczemu albo Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2408 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2024 r.
Art.  509.  [Sporządzenie i przedłożenie komisarzowi wyborczemu albo Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego]
§  1. 
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie komisarzowi wyborczemu albo Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze albo podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§  2. 
Tej samej karze podlega, kto nie dopuszcza do wykonania lub utrudnia dopełnienie obowiązku sporządzenia i przedłożenia komisarzowi wyborczemu albo Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 1.
§  3. 
Jeżeli osoba, o której mowa w § 2, działa nieumyślnie

- podlega grzywnie.