Art. 49. - [Obowiązki i uprawnienia przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2408 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2024 r.
Art.  49.  [Obowiązki i uprawnienia przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej]
§  1. 
Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej czuwa nad zapewnieniem tajności głosowania oraz nad utrzymaniem porządku i spokoju w czasie głosowania.
§  2. 
Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej ma prawo zażądać opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby naruszające porządek i spokój.
§  3. 
Na żądanie przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej komendant właściwego miejscowo komisariatu Policji obowiązany jest zapewnić konieczną pomoc.
§  4. 
W przypadku naruszenia porządku w lokalu wyborczym nie stosuje się przepisu art. 46.