Art. 48. - [Obwieszczenia wyborcze i informacje w lokalu wyborczym] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2408 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2024 r.
Art.  48.  [Obwieszczenia wyborcze i informacje w lokalu wyborczym]
§  1. 
(uchylony).
§  2. 
W lokalu wyborczym umieszcza się tylko urzędowe obwieszczenia wyborcze.
§  3. 
Państwowa Komisja Wyborcza może postanowić o umieszczeniu w lokalu wyborczym oraz w miejscu zapewniającym tajność głosowania zwięzłej informacji o sposobie głosowania właściwym dla przeprowadzanych wyborów. Informację tę sporządza, według wzoru ustalonego przez Państwową Komisję Wyborczą, dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego i zapewnia umieszczenie jej we wszystkich lokalach wyborczych.