[Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Termin upływu kadencji radnych wybranych w wyborach uzupełniających] -... - Dz.U.2022.1277 t.j. - OpenLEX

Art. 386. - [Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Termin upływu kadencji radnych wybranych w wyborach uzupełniających] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1277 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  386.  [Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Termin upływu kadencji radnych wybranych w wyborach uzupełniających]
§  1. 
Wybory uzupełniające, o których mowa w art. 385 § 1, przeprowadza się na zasadach i w trybie przepisów kodeksu w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, z zastrzeżeniem art. 388 § 1 i 2.
§  2. 
Jeżeli w wyniku wyborów, o których mowa w § 1, mandat pozostaje nieobsadzony, wybory uzupełniające powtarza się między 6 a 9 miesiącem, licząc od daty tych wyborów.
§  3. 
Jeżeli w wyniku wyborów, o których mowa w § 2, mandat pozostaje nieobsadzony, mandatu nie obsadza się do końca kadencji rad.
§  4. 
Kadencja radnych wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie art. 371.
§  5. 
Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad.