[Postępowanie skargowe od orzeczenia stwierdzającego wygaśnięcie mandatu] - Art. 384. - Kodeks wyborczy. - Dz.U.2022.1277 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 384. - [Postępowanie skargowe od orzeczenia stwierdzającego wygaśnięcie mandatu] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1277 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2022 r. do: 30 czerwca 2022 r.
Art.  384.  [Postępowanie skargowe od orzeczenia stwierdzającego wygaśnięcie mandatu]
§  1. 
Od uchwały rady i postanowienia komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w art. 383 § 1 pkt 2 - z wyjątkiem powodów wskazanych w art. 10 § 2 i art. 11 § 2, oraz pkt 3-5 i 7, zainteresowanemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały albo postanowienia. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który stwierdził wygaśnięcie mandatu.
§  2. 
Sąd administracyjny rozpatruje skargę, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni.
§  3. 
Wygaśnięcie mandatu radnego następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę, o której mowa w § 1.