[Rozstrzygnięcie w przedmiocie ważności wyboru] - Art. 324. - Kodeks wyborczy. - Dz.U.2022.1277 t.j. - OpenLEX

Art. 324. - [Rozstrzygnięcie w przedmiocie ważności wyboru] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1277 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  324.  [Rozstrzygnięcie w przedmiocie ważności wyboru]
§  1. 
Sąd Najwyższy na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz po rozpoznaniu protestów rozstrzyga o ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej.
§  1a. 
W sprawie, o której mowa w § 1, Sąd Najwyższy orzeka w składzie całej właściwej izby.
§  2. 
Uchwałę w sprawie, o której mowa w § 1, Sąd Najwyższy podejmuje w ciągu 30 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą, na posiedzeniu z udziałem Prokuratora Generalnego i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.
§  3. 
Uchwałę Sądu Najwyższego przedstawia się niezwłocznie Marszałkowi Sejmu, a także przesyła Państwowej Komisji Wyborczej oraz ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.