[Zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów] - Art. 32. - Kodeks wyborczy. - Dz.U.2022.1277 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1277 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 8 grudnia 2022 r.
Art.  32.  [Zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów]
§  1. 
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców - na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców - na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
§  2. 
Zaświadczenie, o którym mowa w § 1, wydaje urząd gminy.
§  3. 
Przepisu § 1 nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta.
§  4. 
W wyborach uzupełniających do Senatu przepis § 1 ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.