Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.684 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2019 r. do: 11 listopada 2019 r.
Art.  244.  [Rozstrzygnięcie w przedmiocie ważności wyborów oraz wyboru posła]
§  1.  Sąd Najwyższy, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów, rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest. W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, z późn. zm.).
§  1a.  4  W sprawach, o których mowa w § 1, Sąd Najwyższy orzeka w składzie całej właściwej izby.
§  2.  Rozstrzygnięcie, o którym mowa w § 1, Sąd Najwyższy podejmuje, w formie uchwały, nie później niż w 90 dniu po dniu wyborów, na posiedzeniu z udziałem Prokuratora Generalnego i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.
§  3.  Sąd Najwyższy, podejmując uchwałę o nieważności wyborów lub nieważności wyboru posła, stwierdza wygaśnięcie mandatów w zakresie unieważnienia oraz postanawia o przeprowadzeniu wyborów ponownych lub o podjęciu niektórych czynności wyborczych, wskazując czynność, od której należy ponowić postępowanie wyborcze.
§  4.  Uchwałę Sądu Najwyższego przedstawia się niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej oraz Marszałkowi Sejmu, a także przesyła Państwowej Komisji Wyborczej.
§  5.  Uchwałę Sądu Najwyższego ogłasza się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
§  6.  Wygaśnięcie mandatów, o których mowa w § 3, następuje w dniu ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego.
4 Art. 244 § 1a dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1504) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2019 r.