[Zadania urzędników wyborczych; zwolnienie urzędnika wyborczego od pracy zawodowej] - Art. 191e. - Kodeks wyborczy. - Dz.U.2022.1277 t.j. - OpenLEX

Art. 191e. - [Zadania urzędników wyborczych; zwolnienie urzędnika wyborczego od pracy zawodowej] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1277 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  191e.  [Zadania urzędników wyborczych; zwolnienie urzędnika wyborczego od pracy zawodowej]
§  1. 
Do zadań urzędników wyborczych należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, w szczególności:
1)
przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych;
2)
tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych;
3)
organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych;
4)
dostarczenie kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym;
5)
sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, w szczególności w zakresie wymogów określonych w art. 41a § 1;
6)
wykonywanie innych czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą, komisarza wyborczego.
§  2. 
W celu realizacji zadań, o których mowa w § 1, urzędnicy wyborczy współdziałają z organami wyborczymi, o których mowa w art. 152, oraz innymi podmiotami.
§  3. 
Pracodawca obowiązany jest zwolnić urzędnika wyborczego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wykonywania zadań, o których mowa w § 1. Urzędnikom wyborczym za realizację zadań, o których mowa w § 1, przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu ich realizacji, przy założeniu że wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy ustalana jest na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z zastosowaniem mnożnika 2,5.
§  4. 
Do urzędników wyborczych stosuje się odpowiednio przepisy art. 154 § 6.