Art. 126. - [Źródła pokrywania wydatków komitetów wyborczych] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2408 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2023 r.
Art.  126.  [Źródła pokrywania wydatków komitetów wyborczych]

Wydatki ponoszone przez komitety wyborcze w związku z zarządzonymi wyborami są pokrywane z ich źródeł własnych.