Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1319 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Art.  126.  [Źródła pokrywania wydatków komitetów wyborczych]

Wydatki ponoszone przez komitety wyborcze w związku z zarządzonymi wyborami są pokrywane z ich źródeł własnych.