Art. 103aa. - [Dieta przysługująca mężowi zaufania] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2408 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2024 r.
Art.  103aa.  [Dieta przysługująca mężowi zaufania]
§  1. 
Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych.
§  2. 
Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania zgodnie z art. 75 § 5.
§  3. 
Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie, którego wzór w drodze uchwały określa Państwowa Komisja Wyborcza, mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa w § 2.
§  4. 
Zaświadczenie, o którym mowa w § 3, zawiera:
1)
imię i nazwisko męża zaufania;
2)
oznaczenie obwodowej komisji wyborczej, której przewodniczący wydaje zaświadczenie;
3)
stwierdzenie, iż mąż zaufania spełnił warunki niezbędne do wypłaty diety.
§  5. 
Zaświadczenie, o którym mowa w § 3, opatrzone pieczęcią komisji wyborczej podpisuje przewodniczący danej komisji.
§  6. 
Zaświadczenie, o którym mowa w § 3, jest sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje mąż zaufania, a drugi stanowi dokument z wyborów w rozumieniu art. 8.
§  7. 
Należności, o których mowa w § 1, wypłaca mężom zaufania wójt po złożeniu przez nich we właściwym urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w § 3, albo jego uwierzytelnioną kopią w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
§  8. 
We wniosku, o którym mowa w § 7, zamieszcza się:
1)
imię i nazwisko wnioskodawcy;
2)
adres zameldowania oraz adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zameldowania;
3)
numer konta bankowego, na które przelana ma być dieta, albo wskazanie, że wnioskuje się o wypłatę diety w gotówce;
4)
numer ewidencyjny PESEL;
5)
oznaczenie obwodowej komisji wyborczej, przy której wnioskodawca wykonywał obowiązki męża zaufania;
6)
oznaczenie właściwego urzędu skarbowego.