Art. 10. - [Czynne prawo wyborcze] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2408 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2023 r.
Art.  10.  [Czynne prawo wyborcze]
§  1. 
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma:
1)
w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej - obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
2)
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej - obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego:
a)
rady gminy - obywatel polski, obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy,
b)
rady powiatu i sejmiku województwa - obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego powiatu i województwa;
4)
w wyborach wójta w danej gminie - osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy.
§  2. 
Nie ma prawa wybierania osoba:
1)
pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
2)
pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
3)
ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.