Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.22.103 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.
Art.  51.
§  1. Obrońcę wojskowego skreśla się z listy obrońców wojskowych w przypadku:
a) śmierci;
b) utraty praw publicznych, obywatelskich praw honorowych lub prawa wykonywania zawodu;
c) braku wymagań określonych w art. 50 § 2 lub § 3;
d) na prośbę obrońcy wojskowego, który nie jest adwokatem.
§  2. Obrońcę wojskowego można skreślić z listy obrońców wojskowych, jeżeli nie wykonuje swych obowiązków co najmniej przez okres jednego roku; obrońca wojskowy, który jest adwokatem, może być również na swoją prośbę skreślony z listy obrońców wojskowych.
§  3. Obrońcę wojskowego można tymczasowo zawiesić w prawie wykonywania obowiązków obrońcy wojskowego w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego lub dyscyplinarnego.
§  4. Skreślenie z listy obrońców wojskowych i zawieszenie w prawie wykonywania obowiązków obrońcy wojskowego zarządza Szef Zarządu Sądownictwa Wojskowego.