Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.22.103 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.
Art.  35.
§  1. Wykonanie kary porządkowej zarządza sąd lub prokurator wojskowy zależnie od tego, kto karę wymierzył.
§  2. Ukaranie jest natychmiast wykonalne i nie zwalnia od odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej.
§  3. Kary pieniężne wpływają na rzecz Skarbu Państwa.

.................................................