[Zawiadomienie sądu o powstaniu stosunku zależności] - Art. 7. - Kodeks spółek handlowych. - Dz.U.2020.1526 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Zawiadomienie sądu o powstaniu stosunku zależności] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1526 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  7.  [Zawiadomienie sądu o powstaniu stosunku zależności]
§  1. 
W przypadku zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę, złożeniu do akt rejestrowych spółki zależnej podlega wyciąg z umowy zawierający postanowienia, które określają zakres odpowiedzialności spółki dominującej za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zakres odpowiedzialności spółki dominującej za zobowiązania spółki zależnej wobec jej wierzycieli.
§  2. 
Ujawnieniu podlega także okoliczność, że umowa nie reguluje lub wyłącza odpowiedzialność spółki dominującej, o której mowa w § 1.
§  3. 
Zgłoszenia do sądu rejestrowego okoliczności wymagających ujawnienia zgodnie z § 1 i § 2 dokonuje zarząd spółki dominującej lub spółki zależnej albo wspólnik prowadzący sprawy spółki dominującej lub spółki zależnej. Niezgłoszenie okoliczności wymagających ujawnienia w terminie trzech tygodni od dnia zawarcia umowy powoduje nieważność postanowień ograniczających lub wyłączających odpowiedzialność spółki dominującej wobec spółki zależnej lub jej wierzycieli.