Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1526 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  463.  [Likwidatorzy]
§  1.  Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej.
§  2.  Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów, ustanawiając jednego lub dwóch likwidatorów.
§  3.  Jeżeli o likwidacji orzeka sąd, może on jednocześnie ustanowić likwidatorów.
§  31Sposób reprezentacji spółki w okresie likwidacji określa się w statucie spółki, uchwale walnego zgromadzenia albo orzeczeniu sądu. W każdym przypadku sąd może zmienić sposób reprezentacji spółki w okresie likwidacji.
§  4.  Na wniosek osób mających w tym interes prawny sąd rejestrowy może, z ważnych powodów, odwołać likwidatorów i ustanowić innych. Likwidatorów ustanowionych przez sąd tylko sąd może odwołać.
§  5.  Sąd, który ustanowił likwidatorów, określa wysokość ich wynagrodzenia.