Art. 425. - [Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1467 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 grudnia 2022 r. do: 9 listopada 2023 r.
Art.  425.  [Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały]
§  1. 
Osobom lub organom spółki wymienionym w art. 422 § 2 przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Przepisu art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.
§  2. 
Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym uprawniony powziął wiadomość o uchwale, nie później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały.
§  3. 
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.
§  4. 
Upływ terminów określonych w § 2 i § 3 nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały.
§  5. 
Przepisy art. 423 § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio.