[Przesłanki umorzenia akcji] - Art. 359. - Kodeks spółek handlowych. - Dz.U.2022.1467 t.j. - OpenLEX

Art. 359. - [Przesłanki umorzenia akcji] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1467 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  359.  [Przesłanki umorzenia akcji]
§  1. 
Akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa statut.
§  2. 
Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
§  3. 
Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
§  4. 
Uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.
§  5. 
Zmiana statutu przewidująca przymusowe umorzenie akcji nie może dotyczyć akcji, które zostały objęte przed jej wpisem do rejestru.
§  6. 
Statut może stanowić, że akcje ulegają umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym.
§  7. 
W przypadku ziszczenia się określonego w statucie zdarzenia, o którym mowa w § 6, zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego.