[Zarejestrowanie akcji w rejestrze akcjonariuszy] - Art. 328(1). - Kodeks spółek handlowych. - Dz.U.2022.1467 t.j. - OpenLEX

Art. 328(1). - [Zarejestrowanie akcji w rejestrze akcjonariuszy] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1467 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r. do: 9 grudnia 2022 r.
Art.  3281 [Zarejestrowanie akcji w rejestrze akcjonariuszy]
§  1. 
Akcje spółki niebędącej spółką publiczną podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.
§  2. 
Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
§  3. 
Rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych.
§  4. 
Niezależnie od formy rejestru akcjonariuszy podmiot prowadzący ten rejestr prowadzi go w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych.
§  5. 
Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Przy zawiązaniu spółki wyboru dokonują założyciele.